• Knesselare
Grondgebiedzaken home Herinrichting N44

Herinrichting N44

N44 - kopieHet Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen laat een planmilieueffectrapport (plan-MER) opstellen ter voorbereiding en als onderbouwing van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat opgemaakt zal worden voor de herinrichting van de N44. In een kennisgevingsnota staan de verschillende scenario’s voor de herinrichting en hun mogelijke effecten op mens en milieu. De nota ligt ter inzage op het gemeentehuis van Knesselare. Opmerkingen indienen kan tot en met 11 juli.

Je kan de 167 pagina's dikke kennisgevingsnota hier downloaden (opgelet: 74 MB!) of inkijken op het gemeentehuis. Opmerkingen indienen kan met behulp van een inspraakformulier.

De gemeente dringt aan op vier aandachtspunten: ondertunneling ter hoogte van het woonlint als volwaardig alternatief (1), een goede, lokale verkeersafwikkeling met voldoende parallelwegen (2), aandacht voor langzaam verkeer (3) en een goede ontsluiting van bedrijventerrein Moerakker (4).

1. Ondertunneling ter hoogte van het woonlint

Het Gewest onderzoekt de mogelijkheid voor een tunnel ter hoogte van de bebouwing in Knesselare. Er is sprake van een ‘verzonken weg’ tussen het knooppunt Knesselare en de Oude Bruggeweg die de vorm van een open sleuf of een tunnel (met dak) kan aannemen. Bij een tunnel kunnen de ventwegen op het dak komen, waardoor er minder onteigeningen nodig zouden zijn.

2. Ontsluiting en ventwegen

Na de herinrichting zullen alle rechtstreekse erfontsluitingen worden afgesloten van de N44 en zal de ontsluiting moeten gebeuren via een parallelweg of via andere bestaande wegen. Het Gewest zal de mogelijke toename aan sluip- en lokaal verkeer in de omliggende straten in kaart brengen, rekening houdende met de draagkracht van die wegen.

3. Langzaam verkeer

Ook langzaam (fiets)verkeer en openbare vervoersverbindingen krijgen aandacht.

4. Bedrijventerrein Moerakker

De gemeente pleit voor een degelijke ontsluiting van het bedrijventerrein Moerakker. Aanvankelijk zou het terrein  ontsloten worden via een dubbele parallelweg die zou aansluiten op het knooppunt met de Urselseweg. Daar voorziet men een tunnel voor het doorgaand verkeer op de N44 met op het dak een rotonde voor het lokaal verkeer (zoals ter hoogte van de Brouwerijstraat in Aalter). Daardoor zou er aan de overzijde van de N44 geen ventweg komen. De gemeente pleitte voor parallelwegen aan beide zijden van de N44 en een rechtstreekse aansluiting van het bedrijventerrein op de N44.

Het plan-MER geeft adviezen, maar die zijn NIET bindend. Naast ecologische en culturele bezwaren zal ook het economisch aspect (de kostprijs) meespelen in de keuze van het uiteindelijke ontwerp.

Design: Koen Timmerman  2017 Knesselare - Alle rechten voorbehouden